ARŞİV
0

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28635

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TAKVİYE EDİCİ   GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ

VE PİYASAYA   ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,   Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –   (1) Bu Yönetmeliğin amacı, takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi,   işlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –   (1) Bu Yönetmelik, takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, işleyen ve   piyasaya arz eden işletmelerin kayıt edilmesi; takviye edici gıdaların   ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı; takviye edici gıdaların onayı,   izlenebilirliği ve işyeri sorumlukları ile Takviye Edici Gıda Komisyonunun   kuruluşu, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –   (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,   Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak   hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –   (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci   fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan adı: www.abcd.com şeklinde   örneklenen internet yayınlarının alan adını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve   Hayvancılık Bakanlığını,

c) Doğrudan satıcı: Doğrudan satış   için sözleşme imzaladıkları gıda işletmelerinden satın aldıkları takviye   edici gıdaları, iş akti ile bağlı olmaksızın kendi hesaplarına tüketicilere   arz eden bağımsız kişileri,

ç) Etiketleme: Gıda ile birlikte   sunulan veya gıdayı tanıtan ambalaj, paket, doküman, bildirim, etiket gibi   materyallerin üzerinde yer alan gıda ile ilgili her türlü yazı, bilgi, ticari   marka, marka adı, resimli unsur veya işaretleri,

d) Gıda işletmecisi: Kâr amaçlı   olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler   tarafından gıdanın üretimi, ithalatı, işlenmesi ve piyasaya arzının herhangi   bir aşamasında kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin mevzuat hükümlerine   uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il   müdürlüklerini,

f) İşleme: Isıl işlem, tütsüleme,   kürleme, olgunlaştırma, kurutma, marinasyon, ekstraksiyon, ekstrüzyon ya da   bunların bir veya bir kaçının birlikte uygulanmasını da kapsayan ve   başlangıçtaki ürünü temel olarak değiştiren herhangi bir işlemi,

g) Kanun: 5996 sayılı Veteriner   Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

ğ) Piyasaya arz: Takviye edici   gıdaların bedelli veya bedelsiz, piyasaya sunulmasını,

h) Takviye edici   gıda: Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein,   karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların   dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve   hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin   konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül,   tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve   diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu   belirlenmiş ürünleri,

ı) Takviye Edici Gıda Komisyonu (TEGK):   5 inci maddede belirtilen temsilcilerinden oluşan Komisyonu,

i) URL adresi:   “http://www.abcd.com/abcdefgh.htm” şeklinde örneklenen, takviye edici   gıdaya ilişkin bilgilerin bulunduğu tam web adresi,

j) Yetkili merci: Bu Yönetmelik   kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde taşrada il müdürlüğünü, tetkik   ve denetimlerde ise merkezde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Takviye Edici   Gıda Komisyonu ve Uzman Veri Tabanı

Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluşu

MADDE 5 – (1) TEGK; Bakanlıktan   altı temsilci, Sağlık Bakanlığından üç temsilci, her iki Bakanlıkça ayrı ayrı   seçilecek konusunda temayüz etmiş üçer bilim insanı olmak üzere, takviye   edici gıda konusunda deneyimli onbeş üyeden oluşur.

(2) TEGK başkanlığı, Bakanlık   temsilcisi tarafından yürütülür. Başkanın toplantıya katılmadığı durumlarda   ise TEGK üyeleri kendi aralarından sadece o toplantı için geçici başkan   seçer.

(3) TEGK başkanı ve belirlenen   komisyon üyeleri Bakanlık Makamınca onaylanır.

(4) TEGK sekretaryası Bakanlıkça yürütülür.

(5) TEGK üyelerinin görev süreleri,   göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Görev süresinin bitmesini   müteakip üyenin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde görev   süresi en fazla iki dönem daha uzatılabilir.

Takviye Edici Gıda Komisyonunun görev, yetki ve   sorumlulukları

MADDE 6 – (1)   TEGK’nin görevleri aşağıda yer almaktadır.

a) Bakanlıkça   belirlenen bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve tek bir bitkiden   oluşan veya ilgili mevzuatında limitleri belirlenmiş olan tek bir bileşenden   oluşan takviye edici gıdaların değerlendirilmesi TEGK’nin görevi dışındadır.

b) (a) bendinde   belirtilen takviye edici gıdalar dışında ithal edilecek, üretilecek, işleme   tabi tutulacak ve ilgili mevzuatında kullanımına izin verilen bileşenlerden oluşan   ürünün gıdanın takviye edici gıda olup olmadığının kararını vermek ve risk   değerlendirmesini yaparak değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.

c) Komisyonun çalışma yöntemini   belirlemek.

ç) Teknik ve bilimsel gelişmeler   doğrultusunda, üye sayısının ve bilim insanlarının değiştirilmesini Bakanlığa   teklif etmek.

(2) TEGK üyeleri bu Yönetmelik   kapsamındaki görevlerini yaparken bağımsız olmak zorundadır. TEGK üyeleri   olan bilim insanları bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerinde bağımsızlık ve   tarafsızlıklarını beyan eden ek-4’te yer alan Genel Taahhütnameyi Bakanlığa   verir.

(3) TEGK üyeleri, görev yetki ve   sorumluluklarını diğer bir üyeye ya da üçüncü bir şahsa devredemezler.

(4) TEGK, bu Yönetmelik kapsamındaki   konularda risk değerlendirmesi yapan ulusal ve uluslararası benzer kuruluşlar   ile işbirliği yapabilir.

Takviye Edici Gıda Komisyonunun toplantı ve karar alma usulü

MADDE 7 – (1)   TEGK yılda en az on iki defa olağan olarak plânlama ve değerlendirme   toplantısı yapar. TEGK gerektiğinde, Başkanın daveti ile toplantı   düzenleyebilir.

(2) TEGK üyelerinin sağlık raporu ve   geçici görevlendirme dışındaki mazeretleri olması durumunda mazeretlerini   yazılı olarak TEGK Başkanına bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazılı   bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla   durum Başkana bildirilir.

(3) Mazeretsiz olarak bir yıl   içerisinde art arda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği

Bakanlık Makamının onayı ile   kaldırılır.

(4) TEGK toplam üye sayısının salt   çoğunluğu ile gündemli olarak toplanır. Toplantı kararları, toplantıya   katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda kabul ve ret oyları   eşit olduğu durumlarda başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır. TEGK   üyeleri çekimser oy kullanamaz. Alınan kararlara ilişkin tutanak düzenlenir.

(5) Toplantı veya toplantılar   sonrasında Başkan tarafından taslak bilimsel görüş hazırlanır. Sekretarya   aracılığı ile tüm üyelerin görüşleri alınır. Karşıt görüşler olması halinde   yazılı olarak gerekçelendirilir ve üyelerin salt çoğunluğu ile nihai bilimsel   görüş oluşturulur.

(6) Nihai bilimsel görüş tüm üyeler   tarafından, varsa yazılı itiraz gerekçeleri ile birlikte, imzalanarak   Bakanlığa sunulur.

(7) TEGK, nihai görüşün sonrasında   ortaya çıkan veya elde edilen her türlü yeni veri ve bilimsel bilgiyi   değerlendirerek gerektiğinde yeni bilimsel görüş oluşturur.

(8) Bakanlık, daha önce bilimsel   görüş oluşturulmuş olan bir konunun tekrar değerlendirilmesini talep   edebilir.

(9) Üyeliğin kaldırılması, üyelikten   çekilme ve ölüm hali gibi herhangi bir nedenle görevi sonlanan üyenin yerine   Bakanlık Makamının onayı ile yeni üye belirlenir. Yeni üyenin görev süresi,   diğer üyelerin görev süresi ile birlikte sona erer.

Uzman Veri Tabanı

MADDE 8 – (1)   Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında TEGK’nin yapacağı çalışmalarına uzman   desteği sağlamak amacı ile uzmanların uzmanlık alanlarını ve iletişim   bilgilerini içeren verilerin yer aldığı Takviye Edici Gıda Uzman Veri Tabanı   oluşturur.

(2) TEGK çalışmalarında ihtiyaç   duyulması halinde Takviye Edici Gıda Uzman Veri Tabanında yer alan uzmanların   görüşüne başvurabilir ve belirli bir konuda bilimsel ve/veya teknik destek   sağlamak üzere uzmanları davet edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel   Hükümler, Sorumluluklar, Kayıt Usul ve Esasları,

Üretim,   İşleme, İthalat ve Onay, Piyasaya Arz

Genel hükümler

MADDE 9 – (1)   Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı bu   Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda   işletmecileri takviye edici gıdalar ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak   zorundadır.

(3) Gıda işletmecisi, TEGK veya il   müdürlüğü tarafından değerlendirilecek takviye edici gıdalar için hazırladığı   dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü, tüm yayın   organlarında gıda işletmecisinin müracaat ettiği takviye edici gıdalarla   ilgili reklam ve tanıtımların olup olmadığını inceler. Mevzuata aykırı olarak   reklam ve tanıtımı yapılan takviye edici gıdalar için, gıda işletmecisinin   söz konusu reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanunî işlemlere başlamış   olması durumunda, müracaat kabul edilerek dosya incelenir. Aksi halde il   müdürlüğü tarafından dosya resmî yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.

(4) Gıda işletmecisinin il   müdürlüğüne bildirdiği alan adı ve URL adresi dışında tüm yayın organlarında   ürettiği ve/veya ithal ettiği ve/veya işlediği takviye edici gıdalarla ilgili   mevzuata aykırı reklam ve tanıtım yapılması durumunda, ilgili mevzuat   hükümlerince gıda işletmecisi ve takviye edici gıdalar hakkında idari   yaptırım uygulanır.

(5) Bakanlıkça onaylanan takviye   edici gıdaların listesi ile bu gıdaları üreten, işleyen ve ithal eden gıda   işletmeleri, Bakanlığın resmi internet sitesinde güncellenerek yayınlanır.

Sorumluluklar

MADDE 10 – (1)   Gıda işletmecisi, kendi faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen   şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.

(2) Gıda işletmecisi ürettiği,   işlediği, ithal ettiği veya piyasaya arz ettiği takviye edici gıdanın, gıda   güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul   gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu gıdayı kendi kontrolünden çıktığı   aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak   ve konu ile ilgili yetkili mercii bilgilendirmek zorundadır. Gıda   işletmecisi, takviye edici gıdaların toplanması gerektiğinde, toplanma nedeni   hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve   tüketiciye veya kullanıcıya gıdanın iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır.

(3) Gıda işletmecisi, faaliyeti ile   ilgili istenen kayıtları güncel tutmak, istendiğinde yetkili mercie sunmak   zorundadır.

(4) Gıda işletmecisi, takviye edici   gıda ile ilgili riskin önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılmasından   sorumlu olup bu gibi tedbirlerin alınmasında yetkili merci ile işbirliği   yapar. Gıda işletmecisi, Bakanlıkça alınan önlemlerin uygulanması sırasında   hiçbir şekilde engelleme yapamaz.

(5) Takviye edici gıdalar onay   alınmadan üretilemez, işlenemez, ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.

(6) Gıda işletmecisi, Bakanlıkça   onaylanan takviye edici gıdaları ithal etmek, üretmek, işlemek ve piyasaya   arz etmek zorundadır.

(7) Doğrudan satıcının anlatması   ve/veya göstererek tanıtması yoluyla takviye edici gıdaların tüketiciye   evinde, işyerinde veya satıcıya ait olmayan bir başka yerde satışının   gerçekleşmesi durumunda doğacak sorumluluktan hem doğrudan satıcı hem de   sözleşme yapan işletmecisi ortak sorumludur.

Kayıt usul ve esasları

MADDE 11 – (1)   Takviye edici gıda işletmeleri, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî   Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair   Yönetmelik hükümlerine göre kayıt edilir.

(2) Gıda işletmecileri, birinci   fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ilave olarak alan adı ve/veya URL   adresi bilgileri ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine   dayalı bir prosedürü uyguladığını gösteren belge ve/veya belgeleri yetkili   mercie sunar.

Takviye edici gıda üretimi, işlenmesi, ithalatı ve onayı

MADDE 12 –   (1) Gıda işletmecileri, TEGK tarafından değerlendirilecek takviye edici gıda   üretimi, işlenmesi ve ithalatı için ek-1, önceden onaylanmış üretimi,   işlenmesi ve ithalatı uygun görülen, takviye edici gıdanın ismi ve ticari   markası değişmiş, bileşenleri ve gıda işletmecisi aynı olanlar için ek-2, 6   ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenler için ek-3’te yer   alan belgeleri hazırlayarak dosya halinde il müdürlüğüne müracaat ederler.

(2) İl müdürlüğü tarafından ek-1,   ek-2 ve ek-3’te yer alan bilgi ve belgeler incelenir.

a) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve   belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksikliği veya   yanlışlığı belirterek dosyayı resmi yazı ile başvuru sahibine iade eder.

b) Bilgi ve belgelerin tam ve doğru   olması durumunda;

1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının   (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar il müdürlüğünce   değerlendirilir. Sonucun uygun olması durumunda takviye edici gıda il   müdürlüğünce onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda   işletmecisine bildirilir.

2) İl müdürlüğünce yapılan   değerlendirme sonucunun uygun olmaması durumunda, uygunsuzluk nedeni   belirtilerek dosya resmi yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.

(3) 6 ncı maddenin birinci   fıkrasının (b) bendinde belirtilen takviye edici gıdalara ilişkin bilgi ve   belgeler değerlendirilmek üzere il müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir.   Bakanlık;

a) Dosyadaki bilgi ve belgelerin   eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık   belirtilerek gıda işletmecisine iade edilmek üzere dosya resmi yazı ile il   müdürlüğüne gönderilir.

b) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam   ve doğru olması durumunda, dosyayı değerlendirmek üzere TEGK’ye gönderilir.   TEGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunun uygun olması ve Bakanlık   tarafından da uygun görülmesi durumunda, sonuç resmi yazıyla il müdürlüğüne   bildirilir. Üretilecek, işlenecek veya ithal edilecek takviye edici gıdalar   il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla   gıda işletmecisine bildirilir.

(4) Bakanlık, dosyadaki bilgi ve   belgelerin doğru ve tam olmaması veya TEGK tarafından yapılan değerlendirme   sonucunun olumsuz olması durumunda, sonucu ve dosyayı gıda işletmecisine iade   edilmek üzere resmi yazı ile il müdürlüğüne gönderir.

(5) 6 ncı maddenin birinci   fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen daha önceden onaylanmış üretimi,   işlenmesi ve ithalatı uygun görülen takviye edici gıdanın üreticisi,   işleyicisi veya ithalatçısı, bileşenleri aynı ancak takviye edici gıdanın   ismi ve ticari markası değişmiş ise gıda işletmecisi ek-2’deki bilgi ve   belgeleri hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü yapılan   değişiklikleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunun uygun olması halinde   takviye edici gıda il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün   resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.

Takviye edici gıdanın piyasaya arzı

MADDE 13 –   (1) Takviye edici gıdalar, ithalatçısının ve/veya üreticisinin ve/veya   işleyicisinin kendi satış yerinde, piyasaya arz ettiği gıda işletmelerinde   veya bu işletmelerin toptan satış depolarında veya gıda işletmecisi   tarafından beyan edilen alan adı ve URL adres veya adreslerinde veya gıda   işletmecisi ile sözleşme yapılan doğrudan satıcı tarafından satışa sunulmak   zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzlenebilirlik,   İhtiyati Tedbirler, Resmi Kontrol ve Etiketleme

İzlenebilirlik

MADDE 14 –   (1) Gıda işletmecileri;

a) Takviye edici gıdanın elde   edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması   beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için hammadde temini, ithalat,   üretim, işleme ve piyasaya arzı ile ilgili tüm aşamalarında izlenebilirliği   tesis etmek zorundadır.

b) İzlenebilirlik sistemini gözden   geçirerek, sistemin çalıştığını doğrulamak ve kayıt altına almak zorundadır.

c) Takviye edici gıdanın elde   edildiği hayvan, bitki ya da gıdanın içeriğinde bulunabilecek herhangi bir   maddeyi, temin ettiği kaynağı ve satışını yaptığı yerleri belirlemek   zorundadır.

İhtiyati tedbirler

MADDE 15 – (1)   Bakanlık, ithal edilen, üretilen, işlenen ve piyasaya arz edilen herhangi bir   takviye edici gıdanın insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması   ihtimalinin belirmesinde, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi ve mevcut   tedbirlerin yetersiz kalması durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine   imkân sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, geçici   olarak üretimin veya ülkeye girişin durdurulması, piyasaya arzının ve   kullanımının yasaklanması, tüketiminin engellenmesi ve toplatılması gibi   ihtiyati tedbirlere başvurabilir.

(2) Gıda işletmecilerinin,   Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbir kararlarına uyması zorunludur.

(3) İhtiyati tedbirlerin uygulanması   sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez, Bakanlıktan herhangi bir   tazminat talep edilemez.

Resmi kontrol

MADDE 16 –   (1) Kanun, 17/2/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda   ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine   göre gıda işletmelerine ve takviye edici gıdalara yönelik resmi kontrol   yapılır.

Etiketleme

MADDE 17 –   (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda işletmecileri, 29/12/2011 tarihli ve   28157  3. mükerrer sayılı Resmî   Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili   mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son   Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 18 –   (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Kanunun ilgili   maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Uygulamaya ilişkin düzenlemeler

MADDE 19 –   (1) Bakanlık gerek gördüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına   yönelik talimat veya kılavuzlar hazırlar.

Ürün takip sistemi

MADDE 20 –   (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, takviye edici gıdalarda   izlenebilirliği temin etmek amacıyla ürün takip sistemini kurar ve takip   sisteminin uygulanmasına ilişkin özel uygulamalar yapabilir.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)   Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen   ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için   31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu   Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1)   Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1 

TAKVİYE EDİCİ   GIDA KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLECEK

TAKVİYE EDİCİ   GIDA ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE İTHALATI

İÇİN İSTENİLEN   BİLGİ VE BELGELER

1- Üretilecek, işlenecek ve ithal   edilecek her bir takviye edici gıdanın ismi ve ticari markasının yer aldığı   orjinal etiket örneği,

2- Her bir takviye edici gıdanın   üretim akış şeması,

3- Her bir takviye edici gıdanın   yüzde bileşen listesi,

4- Her bir takviye edici gıdanın   bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri) ve   birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren spesifikasyon   belgesi,

5- Her bir takviye edici gıdanın   bileşiminde bulunan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi,   aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya   fizyolojik etkileri gösteren analiz raporu,

6- Her bir takviye edici gıdanın   tavsiye edilen günlük alım dozu.

Ek-2 

ÖNCEDEN   ONAYLANMIŞ ÜRETİMİ VE İTHALATI UYGUN GÖRÜLEN,

İSMİ VE TİCARİ   MARKASI DEĞİŞMİŞ, BİLEŞENLERİ VE GIDA

İŞLETMECİSİ   AYNI OLAN TAKVİYE EDİCİ GIDAYI ÜRETEN,

İŞLEYEN VE   İTHAL EDEN GIDA İŞLETMECİLERİNDEN

İSTENİLEN   BİLGİ VE BELGELER

1- Üretilecek veya ithal edilecek   her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının yer aldığı orjinal etiket   örneği,

2- Daha önce onaylanmış takviye   edici gıdaya ait yüzde bileşen listesinin değişmediğine dair beyan.

Ek-3

 

BİTKİ   LİSTESİNDE POZİTİF OLARAK BELİRTİLEN VE TEK BİR

BİTKİDEN   OLUŞAN, İLGİLİ MEVZUATINDA LİMİTLERİ

BELİRLENMİŞ VE   TEK BİR BİLEŞENDEN OLUŞAN

TAKVİYE EDİCİ   GIDALAR İÇİN İSTENİLEN

BİLGİ VE   BELGELER

1- Üretilecek, işlenecek ithal   edilecek her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının yer aldığı   orjinal etiket örneği,

2- Her bir takviye edici gıdanın   üretim akış şeması,

3- Her bir takviye edici gıdanın   yüzde bileşen listesi,

4- Her bir takviye edici gıdanın   tavsiye edilen günlük alım dozu.

 

Ek-4

 

TAKVİYE EDİCİ   GIDA KOMİSYONUNDA GÖREVLİ

BİLİM İNSANI   ÜYELER İÇİN GENEL TAAHHÜTNAME

Unvan (Dr., Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr.,   Prof. Dr., Diğer):

Adı       :

Soyadı  :

Görevi  :

Ben,   …………………………………….., işbu belgeyle; toplantılara   geçerli mazeretimin olduğu haller dışında sürekli katılacağımı, toplantılarda   her türlü dış etkiden bağımsız olarak hareket edeceğimi taahhüt ederim.

 

TARİH                                                          İMZA

 

 

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.